Nasza oferta

Oferuje pełen zakres usług księgowych, w tym w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla Zarządu,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek Organy Administracji Państwowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez Biegłych Rewidentów,
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych.

PONADTO KANCELARIA RACHUNKOWO – PRAWNA OMEGA OFERUJE DLA SWOICH KLIENTÓW:

 pełen zakres usług w zakresie obsługi kadr, w szczególności:

 • przygotowanie list płac Pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizacje danych Płatnika oraz Pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,

PONADTO KANCELARIA RACHUNKOWO – PRAWNA OMEGA OFERUJE DLA SWOICH KLIENTÓW:

pełen zakres usług w zakresie obsługi administracji kadrowej, w szczególności:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem Pracowników,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło
 • zgłaszanie Pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych Pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy
 • kontrola aktualności zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP
 • organizacja szkoleń pracowniczych z zakresu BHP oraz pracowniczych badań lekarskich

pełen zakres usług w zakresie dokumentacji pracowniczej, w szczególności:

 • doradztwo dotyczące form zatrudnienia i związane z tym konsekwencje prawne i podatkowe (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie),
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów pracowniczych, w tym w szczególności: regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji etc.
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych.

CENY

Ceny za nasze usługi ustalamy w oparciu o informacje uzyskane od Klienta.

Podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej, dokładnie analizujemy potrzeby Klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania Firmy.

Po określeniu zakresu usług, ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla każdej ze Stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

 

Poniżej przykładowe ceny naszych usług:

 • Ryczałt ewidencjonowany – od 120 zł netto
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 150 zł netto
 • Księgi handlowe – od 400 zł netto
 • Rozliczenia roczne PIT – od 20 zł

Końcowe ceny naszych usług ustalamy indywidualnie podczas negocjacji z Klientem.

Ceny NIE KRYJĄ dodatkowych opłat np.: za konsultacje, porady księgowe, sporządzanie deklaracji  do US i ZUS, reprezentacja przed US, ZUS, GUS.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty, prosimy:

o wysłanie zapytania:  biuro@ksiegowasosnowiec.eu

o kontakt telefoniczny: 510-139-887

o kontakt bezpośredni:  ul. Wojska Polskiego 31, 41-208 Sosnowiec