Opinie o naszej Kancelarii

Nasza oferta

Oferujemy pełen zakres usług księgowych, w tym w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla Zarządu,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek Organy Administracji Państwowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez Biegłych Rewidentów,
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych.

PONADTO KANCELARIA RACHUNKOWO – PRAWNA OMEGA OFERUJE DLA SWOICH KLIENTÓW:

 pełen zakres usług w zakresie obsługi kadr, w szczególności:

 • przygotowanie list płac Pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizacje danych Płatnika oraz Pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,

PONADTO KANCELARIA RACHUNKOWO – PRAWNA OMEGA OFERUJE DLA SWOICH KLIENTÓW:

pełen zakres usług w zakresie obsługi administracji kadrowej, w szczególności:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem Pracowników,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło
 • zgłaszanie Pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych Pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy,
 • kontrola aktualności zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP,
 • organizacja szkoleń pracowniczych z zakresu BHP oraz pracowniczych badań lekarskich

pełen zakres usług w zakresie dokumentacji pracowniczej, w szczególności:

 • doradztwo dotyczące form zatrudnienia i związane z tym konsekwencje prawne i podatkowe (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie),
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów pracowniczych, w tym w szczególności: regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji etc.
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych.
 • Kancelaria Rachunkowa
  OMEGA Sp. z o.o.

  NIP: 644-354-53-74
  REGON: 381606115
  KRS: 0000753447

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  ul. Wojska Polskiego 31

  41-208 Sosnowiec

  Tel. +48 510 139 887

  E-mail: biuro@ksiegowasosnowiec.eu